Da li ste znali da sve veći broj građana bira ulaganje u penzijske fondove kao vid štednje?

Minimalna mesečna uplata

500,00 RSD

Vrednost investicione jedinice

10,19 EUR
1.193,61 RSD

Vrednost imovine fonda

6.885.040,24 EUR
806.527.384,12 RSD

Indikator rizika

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Kretanje vrednosti investicione jedinice

 • Valutna struktura portfolija

  Trend snažnog rasta kamatnih stopa i prinosa koji jezapočet2022. godine, je stvorio povoljan tržišni ambijent zaulaganje udužničke hartije odvrednosti. Sa ciljem da se iskoristi povoljan tržišni momenat, oko 33% imovine Fonda je investirano u evroobveznice RS. Ove investicije su značajno doprinele ostvarenompozitivnomprinosu u 2023. godini. U cilju smanjenja rizika kamatnih stopa, imovina Fonda se ulaže na način da ročna struktura obveznica bude izbalansirana. Prosečna ročnost ovih hartija na dan 31.12.2023. godine iznosi 3,7 godina. Pored obveznica Republike Srbije, 16% imovine Fonda je uloženo u oročene depozite. Zaključno sa 31.12.2023. godine, ostvarena je stopa prinosa Fonda za prethodnih dvanaest meseci od 4,21% u EUR, dok je od početka poslovanja ostvaren prinos od 2,30% u EUR, na godišnjem nivou. S obzirom na to da se imovina Fonda ulaže isključivo u evro denominovane hartije od vrednosti, relevantan prinos za članove Fonda je prinos izražen u evro valuti.

  [table “37” not found /]
 • Valutna struktura portfolija

  Trend snažnog rasta kamatnih stopa i prinosa koji je započet 2022. godine, je stvorio povoljan tržišni ambijent za ulaganje u dužničke hartije od vrednosti. Sa ciljem da se iskoristi povoljan tržišni momenat, oko 33% imovine Fonda je investirano u evro obveznice RS. Ove investicije su značajno doprinele ostvarenom pozitivnom prinosu u 2023. godini. U cilju smanjenja rizika kamatnih stopa, imovina Fonda se ulaže na način da ročna struktura obveznica bude izbalansirana. Prosečna ročnost ovih hartija na dan 31.12.2023. godine iznosi 3,7 godina. Pored obveznica Republike Srbije, 16% imovine Fonda je uloženo u oročene depozite. Zaključno sa 31.12.2023. godine, ostvarena je stopa prinosa Fonda za prethodnih dvanaest meseci od 4,21% u EUR, dok je od početka poslovanja ostvaren prinos od 2,30% u EUR, na godišnjem nivou. S obzirom na to da se imovina Fonda ulaže isključivo u evro denominovane hartije od vrednosti, relevantan prinos za članove Fonda je prinos izražen u evro valuti.

  *Valutna struktura prikazuje prosečno učešće imovine čija je vrednost izražena u RSD i u EUR u 2023. godini.

 • Struktura portfolija

 • Ročna struktura portfolija

 • Struktura imovine fonda

  Stuktura imovine na dan 31.12.2023.
  Državne HoV-EUR73.55%
  Oročen depozit EUR15.82%
  Sredstva na računu kod kastodi banke-RSD1.40%
  Sredstva na računu kod kastodi banke-EUR9.19%
  Kamate i potraživanja0.03%
 • Račun fonda

  Novčani računi DPF Raiffeisen Euro Future na koje se vrše uplate penzijskih doprinosa kod OTP banka Srbia a.d. Novi Sad:

  • Dinarski račun Fonda 325-9500500233796-21
  • Izuzetno, član Fonda ili obveznik uplate koji je nerezident, može vršiti uplatu doprinosa iz inostranstva na devizni račun Fonda 325-9601500233797-95. Vrednost uplata u stranoj valuti se preračunava u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je uplata evidentirana na računu Fonda.
 • Naknade i troškovi

  Članovima Fonda Društvo naplaćuje naknadu za usluge u skladu sa Pravilnik o tarifi Društva za DPF Raiffeisen Euro Future i to:

  1. naknadu pri uplati penzijskih doprinosa*:

  Iznos uplateNaknada
  do 399.999,99 dinara0,5% od vrednosti izvršene uplate
  400.000,00 dinara i višeNe naplaćuje se naknada

  *Za članove penzijskog plana naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa se obračunava po stopi od 0,5% od vrednosti izvršenih uplata koje je organizator penzijskog plana uplatio za sve članove tog plana. Društvo ima diskreciono pravo da ugovorom o penzijskom planu definiše naknadu u nižem iznosu.

  2. naknadu za upravljanje Fondom*: 0,5% godišnje od vrednosti imovine Fonda (obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno);

  3. naknadu za troškove prenosa sredstava sa individualnog računa člana Fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje, predstavlja naknadu za stvarne troškove prenosa i obračunava se kao umanjenje tih sredstava za iznos stvarnih troškova.

  Ne naplaćuje se naknada za prenos sredstava sa individualnog računa člana Fonda u dobrovoljni penzijski fond „Raiffeisen FUTURE“.

  * U cilju boljeg razumevanja naknade za upravljanje ističemo da je vrednost investicione jedinice fonda iskazana nakon odbijanja naknade za upravljanje fondom.

   

  Troškovi koje Društvo naplaćuje iz imovine fonda su troškovi u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti u koje se ulaže imovina fonda, i to: troškovi usluga Centralnog registra, troškovi organizatora tržišta i poreske obaveze, kao i troškovi tekućeg održavanja nepokretnosti u koje je uložena imovina fonda.

  Pored navedenih naknada i troškova, član Fonda je u obavezi da Društvu nadoknadi troškove u vezi sa dodatnim zahtevima koji se odnose na način i rokove obaveštavanja o stanju na individualnom računu.

   

 • Ugovor o članstvu

  Ugovor o članstvu možete zaključiti u filijalama Raiffeisen banke sa spiska ili u prostorijama Društva. Potrebno je da imate svoju važeću ličnu kartu. Ugovor o članstvu bez obzira ko je obveznik uplate isključivo potpisuje član fonda. Izuzetak su maloletne osobe i osobe sa posebnim potrebama u čije ime ugovor potpisuje zakonski staratelj. U prilogu možete pogledati sadržaj Ugovora.

 • Prenos sredstava

  Postupak prenosa sredstava

  Član fonda može sredstva na svom individualnom računu delimično, odnosno u potpunosti preneti iz jednog fonda u druge fondove, bez ikakvih ograničenja ili naknada od strane Društva. Član fonda plaća stvarne troškove prenosa (provizija kastodi banke).

  Član fonda, koji namerava da sredstva s individualnog računa prenese u drugi fond, dužan je da zaključi individualni ugovor o članstvu sa društvom koje upravlja fondom u koji se sredstva člana prenose (društvo primalac) i da zahtev za prenos tih sredstava lično podnese društvu koje upravlja fondom iz koga se prenose sredstva (društvo uplatilac). Društvo uplatilac je obavezno da obezbedi obrazac zahteva za prenos sredstava kako u svojim prostorijama, tako i prostorijama njegovog ovlašćenog posrednika i na internet stranici.

  Društvo primalac, odnosno društvo za upravljanje koje upravlja fondom u koji se sredstva člana prenose, dužno je da, u roku od 15 dana od dana kad je društvo uplatilac primilo uredan zahtev za prenos sredstava, zaključi s društvom uplatiocem ugovor o prenosu sredstava.
  Društvo uplatilac je dužno da, u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o prenosu sredstava sa društvom primaocem, kastodi banci dostavi nalog za prenos sredstava sa individualnog računa člana fonda.

  Društvo primalac je dužno da telefonskim putem ili elektronski ili na navedenu adresu obavesti člana fonda o datumu prijema i iznosu prenetih sredstava.

  Prenos se smatra završenim danom prenosa sredstava iz drugog fonda.

  Prenos sredstava sa individualnog računa iz jednog fonda u drugi fond ne smatra se uplatom doprinosa.

  Prenosom sredstava u novoizabrani fond, član fonda zadržava prava stečena u momentu zaključenja prvog ugovora o članstvu a koja se odnose na starosnu granicu za povlačenje sredstava i na jednokratnu isplatu sredstava.

  Ekspoziture u kojima se može izvršiti prenos možete videti ovde. (u filteru mape izaberite “Raiffeisen Future – prenos sredstava”)

  Obrazac za prenos sredstava i potrebna dokumentacija

  Obrazac za prenos sredstava – Član fonda koji želi da izvrši prenos akumuliranih sredstava iz jednog u drugi fond, zaključuje individualni ugovor o članstvu sa novoizabranim fondom a zahtev za prenos sredstava podnosi fondu u kome ima akumulirana sredstva.

  Uz Zahtev za prenos sredstava prilaže se sledeća dokumentacija:

 • Prinosi fonda

  Prinose fonda u prethodnim godinama može naći na ovoj stranici.

 • Investiciona politika

  Investicionu politiku fonda možete naći na ovoj stranici.