Prigovori

Primedbe i žalbe korisnika

I UVOD

Predmet

Predmet ove Procedure je postupanje Raiffeisen FUTURE a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem nastavku teksta „Društvo“) u rešavanju prigovora članova fonda kojima upravlja Društvo.
Ova Procedura ističe se/objavljuje na web stranici Društva. Društvo je dužno da klijentu na njegov zahtev u svakom trenutku uruči ovu Proceduru u pisanoj formi.

Referentna regulativa

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl. glasnik RS“ br. 85/2005 i br. 31/2011.)
Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima („Sl. glasnik RS“ br. 55/2015.)

Definicije i izrazi

Korisnik usluga je član dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznik uplate, kao i lice koje je koristilo usluge društva za upravljanje ili lice koje se obratilo društvu za upravljanje radi korišćenja usluga i koje je društvo za upravljanje kao takvo identifikovalo.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda je domaće i strano fizičko lice koje je neposredno, ili preko organizatora penzijskog plana, pristupilo dobrovoljnom penzijskom fondu kojim upravlja Društvo.

Obveznik uplate je domaće ili strano pravno i fizičko lice koje za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda vrši plaćanje penzijskog doprinosa, a koje može biti poslodavac, treće lice ili član fonda.

Prigovor je u pisanoj formi jasno iskazano nezadovoljstvo korisnika koje je, prema njegovom mišljenju, nastalo usled nepridržavanja Društva odredaba Pravila poslovanja Društva, Prospekta Fonda i drugih relevantnih akta kao i dobrih poslovnih običaja. Prigovor sadrži podatke o korisniku iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Društvom kao i razloge za podnošenje prigovora.

Prigovor treba razlikovati od Opšteg upita korisnika usluga (kad npr. korisnik samo traži informaciju); izraza nezadovoljstva zbog okolnosti (uslova) koji su van nadležnosti Društva npr. tržišni uslovi ili zakonski propisi.
Slučaj kada se korisnik usluga samo raspituje o pravnom odnosno drugom savetu Društva ili traži objašnjenje, očigledno zakonitih postupaka Društva, ne smatra se prigovorom.

II OPŠTE SMERNICE U POSTUPKU REŠAVANJA PRIGOVORA

Sve prigovore na poslovanje Društva, korisnici usluga mogu podneti:

  • lično ili preko svog punomoćnika, odnosno zastupnika u poslovnim prostorijama Društva ili u filijalama posrednika Društva, odnosno Raiffeisen Banke a.d. Beograd,
  • poštom na adresu Društva – Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd,
  • telefaksom na broj 011/220 71 86,
  • elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: info@raiffeisenfuture.rs

Prigovor se isključivo dostavlja u pisanoj formi. Društvo nema obavezu razmatranja usmenih prigovora. Na zahtev korisnika usluga, Društvo je dužno da izda Potvrdu o prijemu prigovora (sa naznakom mesta i vremena, kao i zaposlenog lica Društva koje je prigovor primilo, odnosno zaposlenog lica u Raiffeisen banci a.d. Beograd koje je prigovor primilo).

Društvo ne naplaćuje naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru korisnika.

 

III POSTUPAK REŠAVANJA PRIGOVORA

Pismeni odgovor o ishodu prigovora Društvo dostavlja korisniku usluga najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema prigovora.
Ukoliko postoje uslovi, Društvo će prigovor rešiti i korisnika obavestiti i u roku kraćem od 30 (trideset) dana, i to:

  1. prigovor koji je nastao usled greške u radu zaposlenog Društva ili Raiffeisen Banke a.d., Beograd (kao posrednika) i može se brzo rešiti,
  2. prigovori koji se mogu rešiti u okviru Društva ili Banke.

Prigovori za čije rešavanje je potrebno mišljenje drugih institucija (Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) može trajati i duže od 30 (trideset) dana, pri čemu je Društvo dužno da korisnika usluga, do isteka roka od 30 (trideset) dana, obavesti o preduzetim merama i o očekivanom roku za rešavanje prigovora.

IV ROKOVI ZA REŠAVANJE PRIGOVORA

Ukoliko je nezadovoljan odgovorom Društva, ili ukoliko odgovor nije dostavljen u propisanom roku, korisnik usluga može, pre pokretanja sudskog spora, podneti prigovor NBS, u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije: zastita.korisnika@nbs.rs

Korisnik uz prigovor NBS, dostavlja prigovor koji je uputio Društvu, odgovor na taj prigovor (ako ga je Društvo dostavilo) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora Narodnoj banci Srbije mogu ceniti.

Korisnik može podneti prigovor NBS u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora Društva ili proteka roka za njegovo dostavljanje.