Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik RS”, 85/2005 i 31/2011) i člana 18. stav 1. tačka 1. Statuta Raiffeisen Future a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, Skupština Raiffeisen Future a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom dana 13.06.2016. godine donosi

PRAVILA POSLOVANJA RAIFFEISEN FUTURE A.D. BEOGRAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM /PREČIŠĆEN TEKST/