Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Raiffeisen Future a.d. Beograd, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: Društvo) je jedno od prvih društava za upravljanje osnovanih u Srbiji. Dozvola za rad je dobijena od Narodne banke Srbije dana 16.11.2006. godine.

Poslovanje Društva odvija se u skladu sa zakonskim propisima i pod nadzorom je Narodne banke Srbije.

Društvo je osnovala Raiffeisen banka a.d. Beograd, koja je svoje poslovanje u Srbiji započela 2001. godine.

Danas se Raiffeisen banka nalazi na jednoj od vodećih pozicija u domaćem bankarskom sistemu po ukupnoj bilansnoj aktivi, plasiranim kreditima, ukupnim depozitima i kapitalu banke.

Osnovni podaci o društvu

 • Poslovno ime

  Raiffeisen Future a.d. Beograd, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

 • Sedište

  Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd

 • Kontakt

 • Matični broj i PIB Društva

  Matični broj Društva: 20223243
  Poreski identifikacioni broj: 104714052

 • Rešenja o dozvolama

  Broj rešenja o izdavanju dozvole za rad: 10175 od 16.11.2006. godine

  Broj rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje DPF Raiffeisen Future: 10176 od 16.11.2006. godine.

  Broj rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje DPF Raiffeisen Euro Future: 51 od 11.06.2015. godine

 • Brokersko – dilersko društvo/ovlašćena banka

  1. Raiffeisen banka a.d. Beograd – Odeljenje za brokersko-dilerske poslove,
   Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd
  2. UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – Odeljenje za brokersko-dilreske poslove
   Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
 • Posrednici Društva

  Pravna lica:

  Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16 11070 Novi Beograd
  (Više informacija o mreži filijala Posrednika- Raiffeisen banke a.d. Beograd možete naći ovde.)

  Fizička lica:

  Agenti prodaje, koji poseduju dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnim penzijskim fondovima, kojima Društvo upravlja, i o poslovanju fondova, kao i za podelu prospekata fondova. Ova lica ne mogu primati novčane uplate radi kupovine investicionih jedinica.

  (Više informacija o agentima prodaje našeg Društva možete naći ovde.)

 • Organi Društva

  Skupština Društva
  Direktor Društva

 • Akcionar Društva

  Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Đorđa Stanojevića 16
  11070 Novi Beograd

 • Kastodi banka

  Kastodi banka – banka koja vodi račun Fonda i obavlja druge kastodi usluge za račun Fonda, a u pogledu sredstava Fonda postupa samo po nalozima Društva za upravljanje, u skladu sa zakonom i prospektom Fonda. Kastodi usluge za fond obavlja isključivo jedna banka koja ne sme biti povezano lice sa Društvom za upravljanje.

  Poslovno ime i sedište kastodi banke: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, 21000 Novi Sad.

  Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

  • otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu dobrovoljnog penzijskog fonda kod Centralnog registra hartija od vrednosti u svoje ime, a za račun članova dobrovoljnog penzijskog fonda (zbirni kastodi račun);
  • otvara novčani račun dobrovoljnog penzijskog fonda, vrši prikupljanje penzijskih doprinosa, vrši prenos novčanih sredstava koja čine imovinu fonda u novčane depozite i vrši isplate akumuliranih sredstava za svakog člana dobrovoljnog penzijskog fonda;
  • obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;
  • izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda;
  • kontroliše, potvrđuje i svakodnevno izveštava Narodnu banku Srbije o neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicione jedinice, obračunatih od strane društva za upravljanje i dostavlja joj, na njen zahtev, i druge podatke koji se odnose na imovinu fonda;
  • kontroliše prinos dobrovoljnog penzijskog fonda obračunatog od strane društva za upravljanje;
  • obaveštava Narodnu banku Srbije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
  • obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;
  • podnosi, u ime fonda, Narodnoj banci Srbije i drugim nadležnim organima, podneske protiv društva za upravljanje, za štetu nanetu fondu;
  • obavlja druge poslove za koje je ovlašcena na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje koji su u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrednosti

Biografije menadžmenta Društva

 • Direktor Društva

  Snežana Ristanović, diplomirani ekonomista, počela je svoj rad u osiguranju 1993. godine u Kolubara Osiguranju. Od 1996. do 2002. u Kolos Osiguranju, na poziciji izvršnog direktora za pribavu osiguranja, postigla je izuzetne poslovne rezultate. Tokom 2002. godine prelazi u Dunav – TBI a.d. i učestvuje u osnivanju prvog osiguravajućeg društva za penzijsko osiguranje u Srbiji.

  Od 2002. godine aktivno je uključena u proces reformisanja penzijskog sistema u Srbiji, pre svega u domenu uspostavljanja i razvoja dobrovoljnog penzijskog osiguranja / III stuba. Njen najveći doprinos se ogleda u pozitivnom fiskalnom tretmanu dopunskih penzijskih doprinosa u našoj zakonskoj regulativi. Vodila je proces osnivanja DUDPF Raiffeisen Future i od tada uspešno vodi tim Društva. Aktivno je učestvovala u izmeni i unapređenju zakonske regulative.

 • Zastupnik i Direktor Odeljenja za finansije i računovodstvo

  Gordana Popović, diplomirani ekonomista, je započela svoju karijeru u poslovnom sistemu “Grmeč” na poziciji zamenika šefa računovodstva, gde je radila od 1994. do 2000. godine. Naredne tri godine je radila u Delta osiguranju kao direktor odeljenja finansija, da bi zatim na istoj poziciji radila u Dunav-TBI gde je bila jedan od pokretača uspeha te kompanije na tržištu dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

  Uporedo sa uspostavljanjem DUDPF Raiffeisen Future aktivno je učestvovala i u uspostavljanju DZU Raiffeisen Invest i dala veliki doprinos uspostavljanju i razvoju back office poslova u obe kompanije. Veliku ulogu je imala u uspostavljanju IT u oba društva i razvoja sistema: interne kontrole, upravljanja rizicima u poslovanju kao i primene međunarodnih računovodstvenih standarda. Aktivno je učestvovala u izmeni regulative i za penzijske i investicione fondove.

 • Portfolio menadžer Fonda

  Sunčica Pribišević, diplomirani ekonomista. Od 2001. godine zasniva radni odnos u BDD Energo Broker a.d. iz Beograda. U 2001. godini stekla je zvanje brokera i od tada do 2006. godine radila je u Odeljenju za brokerske poslove kao ovlašćeni broker a od 2006. godine samostalno je obavljala poslove dilera, odnosno poslove praćenja i analize trgovanja kao i investiranja slobodnih sredstava društva. Istovremeno, samostalno je obavljala poslove iz delokruga korporativnog agenta do 2007. godine.

   

  Nakon dobijanja licence portfolio menadžera 2007. godine priključuje se timu DUDPF Raiffeisen Future. Uspešno upravljajući imovinom fonda doprinela je izuzetnim postignutim rezultatima, koji se pre svega ogledaju u ostvarenim prinosima. Sunčica Pribišević je takođe dala veliki doprinos u izmeni zakonske regulative iz oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova.