26 Nov 2021

Nove investicione politike Raiffeisen Future DPF i Raiffeisen Euro Future DPF

Obaveštavamo Vas da je Skupština Raiffeisen Future a.d. Beograd DUDPF dana 15.03.2021. godine, usvojila novu Investicionu politiku Raiffeisen Future DPF (pogledajte ovde) i novu Investicionu politiku Raiffeisen Euro Future DPF (pogledajte ovde). Investicione politike oba fonda su izmenjene u delu strateške alokacije ulaganja, povećanjem ciljanog učešća novačnih sredstava i depozita u imovini fonda (Future fond: sa 20% na 25%; Euro Future fond: sa 20% na 27%), te smanjenjem ciljanog učešća dužničkih hartija od vrednosti (Future fond: sa 76% na 71%; Euro Future fond: sa 77% na 70%).

 

Ovom izmenom Društvo namerava da dodatno unapredi diversifikaciju ulaganja i iskoristi povoljne investicione mogućnosti, odnosno povoljnije kretanje kamatnih stopa na oročene depozite u odnosu na prinose na dužničke hartije od vrednosti. Investicione politike oba dobrovoljna penzijska fonda se primenjuju počev od 01.05.2021. godine.