Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik RS”, 85/2005 i 31/2011) i člana 18. stav 1. tačka 1. Statuta Raiffeisen Future a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, Skupština Raiffeisen Future a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom dana 13.06.2016. godine donosi

 

PRAVILA POSLOVANJA RAIFFEISEN FUTURE A.D. BEOGRAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM /PREČIŠĆEN TEKST/

 • OPŠTE ODREDBE

  Član 1.

  Ovim Pravilima poslovanja utvrđuju se opšti uslovi poslovanja RAIFFEISEN FUTURE a.d. Beograd
  Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: „Društvo“) kad obavlja delatnosti organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom a naročito:
  1) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;
  2) međusobni odnosi društva za upravljanje i članova fonda;
  3) kriterijumi za obrazovanje investicionog portfolija fonda i investiciona politika sa ciljem povećanja vrednosti imovine fonda;
  4) način obaveštavanja članova dobrovoljnog penzijskog fonda o:

  (1) promenama investicione politike,
  (2) vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i vrednosti investicionih jedinica,
  (3) posebnim rizicima investiranja,
  (4) izmenama pravilnika o tarifi,
  (5) drugim bitnim pitanjima;

  5) način i uslovi pod kojim članovi organa i zaposleni u društvu za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja to društvo;
  6) način obavljanja administrativnih i računovodstvenih poslova;
  7) kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;
  8) sistem interne kontrole;
  9) mere za sprečavanje konflikta interesa i mere za sprečavanje korišćenja imovine kojom se upravlja za sopstveni račun;
  10) mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija;
  11) međusobna prava i obaveze Društva i klijenata;
  12) druga pitanja od značaja za rad Društva, u skladu sa odredbama Zakona.

  Društvo posluje pod poslovnim imenom: RAIFFEISEN FUTURE a.d. Beograd Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

  Skraćeni naziv društva glasi : RAIFFEISEN FUTURE a.d. Beograd DUDPF

  Sedište i adresa mesta poslovanja Društva je: Ðorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd.

  Član 2.

  Društvo upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije, u skladu sa odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik RS”, 85/2005 i 31/2011) –u daljem tekstu Zakon.

  Društvo upravlja sa dva dobrovoljna penzijska fonda:
  • Raiffeisen FUTURE dobrovoljni penzijski fond
  • Raiffeisen EURO FUTURE dobrovoljni penzijski fond
  /zajednički naziv u daljem tekstu „fond“/.

  Član 3.

  Pravila poslovanja su istaknuta na vidnom i dostupnom mestu u poslovnim prostorijama Društva namenjenim za prijem novih i postojećih članova penzijskog fonda (u daljem tekstu: „članovi fonda“), odnosno u poslovnim prostorijama posrednika ovlašćenih za obavljanje usluga pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i drugih radnji koje se vrše u skladu sa odredbama Zakona i ugovora zaključenog između Društva i posrednika.

  Pre zaključenja ugovora o članstvu, Društvo je dužno da licu koje sa Društvom zaključuje taj ugovor stavi na uvid ova Pravila poslovanja, prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda i Pravilnik o tarifi Fonda.

 • 1) POSLOVI KOJE OBAVLJA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE, USLOVI I NAČIN NJIHOVOG OBAVLJANJA

  Član 4.

  Društvo za upravljanje, u skladu sa odredbama člana 5. stav 1. Zakona, obavlja delatnost organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima na način kojim svoje interese ili interese svojih osnivača, odnosno povezanih lica ne stavlja ispred interesa članova ovih fondova, u skladu s dobrom poslovnom praksom i pažnjom dobrog privrednika, a u najboljem interesu članova tih fondova.

  Društvo za upravljanje može organizovati i upravljati sa više dobrovoljnih penzijskih fondova.

  Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda je odvojena od imovine Društva i ne može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana dobrovoljnog penzijskog fonda i drugih lica prema trećim licima.

  Izuzetno od stava 3. ovog člana, imovina člana u dobrovoljnom penzijskom fondu može se koristiti kao garancija za obaveze člana dobrovoljnog penzijskog fonda prema republici Srbiji i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, u skladu sa aktom Vlade.

  Društvo upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom, donosi investicione odluke, vrši programirane isplate, obavlja administrativne i marketinške poslove i aktivnosti i druge poslove, u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskim aktima Narodne banke Srbije.

  Društvo može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima, pri čemu se odgovornost Društva ne isključuje.

  Član 5.

  Poslove iz člana 4. ovih Pravila poslovanja Društvo obavlja u uslovima organizacione i tehničke osposobljenosti propisane za obavljanje tih poslova, shodno stepenu složenosti, rizičnosti i obimu poslova, a u skladu sa dobrim pravilima struke, poslovnom etikom i principima korporativnog upravljanja.

  Član 6.

  Poslove u vezi sa organizovanjem penzijskim fondom Društvo obavlja tako što, u zavisnosti od procenjenih potreba članova fonda, utvrđuje vrstu i strukturu imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, preduzima radnje propisane Zakonom za dobijanje dozvole za upravljanje fondom, izrađuje i objavljuje prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda i obavlja druge poslove vezane za početak rada dobrovoljnog penzijskog fonda.

  Poslove u vezi sa upravljanjem penzijskim fondom Društvo obavlja na način kojim se obezbeđuje članovima fonda maksimalan prinos za dati nivo rizika.

  Organizovanje i upravljanje penzijskim fondom Društvo vrši tako da se uvek obezbeđuje poštovanje načela sigurnosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, načelo diversifikacije portfolija i načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti, a u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima, Pravilima poslovanja Društva, investicionom politikom i prospektom dobrovoljnog penzijskog fonda.

 • 2) MEÐUSOBNI ODNOSI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I ČLANOVA FONDA

  Član 7.

  Član fonda može biti domaće i strano fizičko lice. Isto lice može biti član jednog ili više dobrovoljnih penzijskih fondova koje organizuje i kojim upravlja Društvo i druga društva.

  Član dobrovoljnog penzijskog fonda postaje se zaključenjem ugovora o članstvu neposredno ili zaključenjem ugovora posredno preko organizatora penzijskog plana u skladu sa Zakonom. Ugovor o članstvu se zaključuje posebno za svaki dobrovoljni penzijski fond kome član fonda pristupa i njim se utvrđuje obveznik uplate penzijskih doprinosa, minimalan iznos penzijskog doprinosa, uređuje se način obaveštavanja članova fonda i druga pitanja u skladu sa Zakonom.
  Na zahtev člana fonda Društvo je dužno da tom članu fonda preda primerak ovih Pravila poslovanja, prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda i primerak Pravilnika o tarifi fonda.

  Društvo će pre zaključenja ugovora o članstvu, odnosno pre izvršene uplate prvog doprinosa koja se vrši na osnovu tog ugovora, člana fonda upoznati sa svim okolnostima koje su od značaja za donošenje odluke o učlanjenju u fond i o pravima i obavezama koje po tom osnovu nastaju, kao što su: iznosi naknada koje član fonda plaća Društvu po osnovu ulaganja u dobrovoljni penzijski fond i upravljanja tim fondom, o rizicima investiranja u dobrovoljni penzijski fond, kao i o drugim bitnim okolnostima koje su od značaja za donošenje takve odluke.

  Društvo članovima fonda naplaćuje naknadu za usluge pri uplati penzijskih doprinosa i naknadu za upravljanje fondom u skladu sa Pravilnikom o tarifi fonda.

  Troškovi koji se naplaćuju iz imovine fonda jesu troškovi u vezi s kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti u koje se ulaže imovina fonda i to troškovi: usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, organizatora tržišta, poreske obaveze i troškovi tekućeg održavanja nepokretnosti.

  Društvo naplaćuje prenos sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje a prema stvarnim troškovima prenosa.

  Ne naplaćuje se naknada za prenos sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja Društvo.

  Društvo članovima fonda naplaćuje i troškove u vezi sa dodatnim zahtevima koji se odnose na način i rokove obaveštavanja o stanju na individualnom računu u skladu sa Pravilnikom o tarifi fonda.

  Član 8.

  Obveznik uplate dužan je da uplate penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond vrši u skladu sa ugovorom o članstvu.

  Obveznik uplate vrši uplatu penzijskog doprinosa na novčani račun dobrovoljnog penzijskog fonda koji se vodi kod kastodi banke sa kojom Društvo ima zaključen ugovor o obavljanju kastodi usluga, a koji je utvrđen ugovorom o članstvu.

  Uplate doprinosa i sredstva preneta iz drugog fonda prispela na račun fonda u kastodi banci do 24.00 časa svakog dana, kao i nalozi za isplatu koje je Društvo dostavilo kastodi banci do 24.00 časa svakog dana -konvertuju se u investicione jedinice, odnosno dinare, prema vrednosti investicione jedinice koja je obračunata za taj dan.

  Ukoliko obveznik uplate, odnosno član fonda prestane uplaćivati doprinose, taj član fonda i dalje zadržava svojstvo člana fonda.

  Član fonda ne može biti utužen zbog neplaćanja doprinosa.

  Član 9.

  Društvo za upravljanje je dužno da vodi individualne račune članova fonda. Na individualnim računima članova, Društvo svakodnevno i ažurno evidentira podatke o datumu i iznosu uplata doprinosa, o tome ko je izvršio uplatu, o prenetim sredstvima iz drugog fonda, o naknadama i isplatama s tog računa, broju i vrednosti investicionih jedinica kao i akumuliranim sredstavima na individualnom računu.

  Individualni račun člana kojim upravlja Društvo naročito sadrži sledeće podatke:
  1. o članu fonda:
  -ime i prezime,
  -mesto prebivalištva i adresu,
  -jedinstveni matični broj građana (JMBG), a za strano fizičko lice -i broj putne isprave, datum rođenja, pol i državljanstvo, -datum i osnov (ugovor o članstvu, ugovor o penzijskom planu) sticanjasvojstva člana fonda,
  -datum i osnov prestanka članstva,
  -datum pristupanja člana fonda u penzijski plan,
  -datum istupanja člana fonda iz penzijskog plana;

  2. o obvezniku uplate koji je fizičko lice:
  -ime i prezime,
  -mesto prebivališta i adresu,
  -jedinstveni matični broj građana (JMBG), a za strano fizičko lice – i broj putne isprave i državljanstvo;

  3. o obvezniku uplate koji je pravno lice:
  -pun naziv, mesto i adresu sedišta,
  -matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB), a za strano pravno lice – broj iz registra privrednih društava u zemlji iz koje je ovo pravno lice;

  Individualni račun člana fonda sadrži i podatke o programiranoj isplati, u skladu s propisom Narodne banke Srbije kojim se uređuje standardizovani format ugovora o programiranim isplatama, kao i podatke o korisniku sredstava u slučaju smrti ako ga je član fonda odredio/imenovao potpisujući poseban obrazac Izjave o korisnicima/naslednicima koji je Društvo obavezno da obezbedi.

  Društvo je dužno da trajno čuva dokumentaciju i podatke zabeležene na elektronskim medijima koji se odnose na članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

  Član fonda, odnosno obveznik uplate je dužan da obavesti Društvo o promeni adrese i svih bitnih podataka o članu fonda a najduže u roku od 15 dana od dana promene.

  Član 10.

  Član fonda može akumulirana sredstva na svom individualnom računu delimično, odnosno u potpunosti preneti iz jednog fonda u druge fondove -zahtevom za prenos, koji se podnosi društvu za upravljanje fondom iz koga se prenose sredstva (u daljem tekstu: društvo uplatilac) na propisanom obrascu.

  Društvo uplatilac će članu fonda obezbediti obrazac iz stava 1. koji član može preuzeti u prostorijama društva, preko internet stranice Društva ili u prostorijama posrednika društva.

  Po podnošenju zahteva član fonda raskida ugovor o članstvu u postojećem dobrovoljnom penzijskom fondu i zaključuje ugovor o članstvu s drugim dobrovoljnim penzijskim fondom, osim u slučaju prenosa dela sredstava.

  Društvo uplatilac ili zaposleni kod posrednika društva uplatioca pri prijemu zahteva za prenos individualnog računa dužan je da utvrdi identitet podnosioca zahteva. Takođe, zaposleni kod posrednika društva uplatioca je dužan da zahtev prosledi društvu uplatiocu najkasnije sledećeg radnog dana od dana njegovog prijema. Po prijemu zahteva, društvo uplatilac u najkraćem roku proverava potpunost i tačnost informacija iz tog zahteva. Pri proveravanju ispravnosti ovog zahteva, društvo uplatilac neposredno sarađuje s društvom za upravljanje fondom u koji se sredstva prenose (u daljem tekstu: društvo primalac), a kad je to potrebno, stupa u vezu i s podnosiocem zahteva. Ako su informacije iz tog zahteva nepotpune, odnosno netačne – društvo uplatilac je dužno da u najkraćem roku pribavi dodatne, odnosno tačne informacije.

  Društvo uplatilac je u obavezi da društvu primaocu bez odlaganja dostavi predlog ugovora o prenosu sredstava sa individualnog računa i izveštaj o sredstvima člana fonda koja se prenose.

  Društvo primalac je dužno da u roku od 15 dana od dana kad je društvo uplatilac primilo uredan zahtev za prenos sredstava, zaključi sa društvom uplatiocem ugovor o prenosu sredstava. Društvo uplatilac je dužno da, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora o prenosu sredstava, kastodi banci dostavi nalog za prenos sredstava sa individualnog računa.

  U slučaju da se sredstva sa individualnog računa prenose u drugi fond kojim upravlja isto Društvo, sredstva se moraju preneti u roku od 15 dana od dana kada je primljen uredan zahtev.

  Društvo primalac je dužno da na odgovarajući način obavesti člana fonda o datumu prijema i iznosu prenetih sredstava.

  Društvo naplaćuje naknadu članu fonda za prenos računa, shodno stvarnim troškovima prenosa.

  Prenos sredstava sa individualnog računa iz jednog fonda u drugi fond ne smatra se uplatom doprinosa.

  Član 11.

   

  Član fonda stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima iz dobrovoljnog penzijskog fonda sa navršenih 58 godina života, a najkasnije sa navršenih 70 godina života mora započeti povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima.

  Akumulirana sredstva mogu se povući jednokratnom isplatom, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina.

  Član dobrovoljnog penzijskog fonda može povući jednokratnom isplatom najviše do 30% akumuliranih sredstava.

  Programirane isplate se vrše na osnovu posebnog standardizovanog ugovora koji se zaključuje između člana fonda i Društva.

  U slučaju povlačenja akumuliranih sredstvava kupovinom anuiteta, Društvo, po nalogu i za račun člana fonda, vrši prenos sredstava u društvo za osiguranje.

  Za članove fonda koji su pristupili u fond zaključno sa 16.05.2011. godine (dan pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima) starosna granica za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima je 53 godine života i jednokratno mogu povući celokupan iznos akumuliranih sredstava.

  Izuzetno od stavova 1. i 6. ovog člana, pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može se ostvariti i pre navršenih 58, odnosno 53 godina života u slučaju trajne nesposobnosti za rad prema nalazu organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Trajna nesposobnost za rad postoji kod člana fonda kod koga, prema nalazu organa veštačenja Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donetog u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju, postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

  Trajna nesposobnost za rad utvrđuje se i za člana dobrovoljnog penzionog fonda koji ne ispunjava propisane uslove za ostvarivanje prava na invalidsku penziju u pogledu potrebnog staža osigruanja.

  Član fonda koji nije obavezno osiguran u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, zahtev za utvrđivanje trajne nesposobnosti za rad podnosi Republičkom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  U slučaju smrti člana dobrovoljnog penzijskog fonda, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je prethodno odredio, a ukoliko nije odredio takvo lice ili nije poznato ili nema takvog lica, postupa se u skladu sa zakonom kojim se reguliše nasleđivanje.

 • 3) KRITERIJUMI ZA OBRAZOVANJE INVESTICIONOG PORTFOLIJA FONDA INVESTICIONA POLITIKA SA CILJEM POVEĆANJA VREDNOSTI IMOVINE FONDA

  Član 12.

  Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda ulaže se sa ciljem povećanja ukupnog prinosa u korist članova fonda, pri čemu Društvo uvek nastoji da se u strukturi portfolija dobrovoljnog penzijskog fonda nalaze hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom (načelo sigurnosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda), koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima (načelo diversifikacije portfolija) i koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni (načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti). Prilikom ulaganja imovine fonda na inostrana tržišta kapitala, Društvo može prema potrebi angažovati strane konsultante.

  Društvo utvrđuje i sprovodi za svaki dobrovoljni penzijski fond koji organizuje i kojim upravlja odgovarajuću investicionu politiku. Investiciona politika predstavlja poseban dokument i sastavni je deo ovih Pravila poslovanja.

 • 4) NAČIN OBAVEŠTAVANJA ČLANOVA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA

  Član 13.

  Društvo je dužno da članove fonda obaveštava o svom poslovanju u skladu sa Zakonom. Društvo je dužno da jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi svakom članu fonda, sa stanjem na poslednji dan prethodne godine, obaveštenje o:

  1)datumima i iznosu uplata penzijskog doprinosa;

  2)podatke o obračunatom broju investicionih jedinica koje pripadaju tom članu fonda u toku perioda na koji se izveštaj odnosi;
  3) podatke o obračunu vrednosti investicione jedinice u momentu uplate penzijskog doprinosa;
  4) podatke o promeni akumuliranih sredstava na individualnom računu tog člana fonda u toku perioda na koji se izveštaj odnosi,
  5) podatke o naknadama za usluge isplaćenim sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda,
  6) podatke o vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda,

  Društvo za upravljanje fondom dužno je da poštuje tajnost individualnog računa člana fonda i da informacije o tom računu daje samo članu fonda ili licu koje je član fonda za to ovlastio, kao i na zahtev suda ili drugog nadležnog organa.
  Društvo za upravljanje je dužno da članu dobrovoljnog penzijskog fonda na adresu tog člana, ili na drugi ugovoreni način (na šalteru, faksom, elektronski, na adresu firme) dostavi obaveštenje iz stava 1 ovog člana, odnosno izvod s njegovog individualnog računa, sa svim promenama na tom računu, u roku koji je predviđen ugovorom o članstvu u fondu ili na zahtev člana, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

  Član 14.

  Kada nastupe značajnije promene Društvo je dužno da, u roku od osam dana od dana nastanka takvih okolnosti, dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti izmenjeni prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda.

  Pod značajnijim promenama podrazumevaju se promene usled kojih podaci u prospektu, odnosno skraćenom prospektu bitno odstupaju od stvarnog stanja, a naročito se podrazumevaju izmene pravila poslovanja i pravilnika o tarifi, promene u vrednosti i strukturi imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i druge promene koje bitno utiču na precizno saznanje člana o fondu i na donošenje celishodne odluke o članstvu.

  Društvo je dužno da objavi skraćeni prospekt u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i na svojoj internet stranici.

  O izmenama i dopunama pravila poslovanja Društvo je dužno da obavesti Narodnu banku Srbije najmanje 30 dana pre početka njihove primene i da se tom prilikom izjasni da li izmene i pravila poslovanja dostavlja svim članovima fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ona odnose. Ukoliko izmene i dopune mogu uticati na jasnu predstavu člana o fondu i na donošenje celishodne odluke o članstvu, odnosno, ukoliko se promene pravila poslovanja odnose na međusobne odnose Društva i članova fonda, investicionu politiku ili način obaveštavanja članova, Društvo je dužno da dostavi izmene i dopune pravila poslovanja svim članovima fonda i obveznicima uplate najkasnije 30 dana pre početka njihove primene. Takođe, Društvo izmenjena pravila poslovanja objavljuje na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli, najkasnije 30 dana pre početka njihove primene.

  Član 15.

  Vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, vrednosti investicionih jedinica i prinos fonda Društvo obračunava svakodnevno i o tome obaveštava kastodi banku kod koje se vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda.
  Društvo za upravljanje najmanje jednom nedeljno objavljuje vrednost investicionih jedinica obračunatih za svaki dan u prethodnom periodu, u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i svakodnevno na internet stranici Društva.

  Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj imovini fonda. Ukupna vrednost svih investicionih jedinica dobrovoljnog penzijskog fonda jednaka je neto vrednosti imovine fonda.

  Uplaćeni penzijski doprinosi konvertuju se u investiocione jedinice istog dana kada su uplaćeni, evidentiranjem jedinica na individualnom računu člana fonda.

  Jedinstvenu početnu vrednost investicione jedinice za sve dobrovoljne penzijske fondove utvrđuje Narodna banka Srbije i ona iznosi 1.000,00 dinara.

  Član fonda, imalac investicione jedinice ima sledeća prava:
  1) pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima u skladu sa Zakonom;
  2) pravo na srazmerni deo prinosa od ulaganja;
  3) pravo na srazmerni deo imovine dobrovoljnog penzijskog fonda u slučaju raspuštanja tog fonda;
  4) druga prava u skladu sa Zakonom.

  Član 16.

  Društvo je dužno da u prospektu dobrovoljnog penzijskog fonda i investicionoj politici objavi podatke koji ukazuju na posebne rizike investiranja vezane za taj penzijski fond.

  Društvo je dužno da o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za procenu rizika ulaganja u dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja Društvo, a koje nisu i ne mogu biti opšte poznate ili poznate članovima fonda, ali su poznate Društvu s obzirom na poslove koje Društvo redovno obavlja, obavesti članove fonda tako što će te podatke objaviti na internet stranici Društva.

  Član 17.

  Izmene i dopune Pravilnika o tarifi, Društvo dostavlja Narodnoj banci Srbije.

  U slučaju da Društvo povećava naknade koje su definisane Pravilnikom o tarifi, Društvo je obavezno da obaveštenje o tome dostavi svim članovima fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se ovo povećanje odnosi, kao i da te izmene objavi na internet stranici Društva i to najkasnije 30 dana pre početka njihove primene.

  U slučaju da Društvo umanjuje naknade koje su definisane Pravilnikom o tarifi, Društvo je dužno da te izmene objavi na internet stranici Društva pre početka njihove primene.

  Član 18.

  O svim drugim bitnim pitanjima za rad Društva članovi fonda se obaveštavaju preko internet stranice Društva.

 • 5) NAČIN I USLOVI POD KOJIM ČLANOVI ORGANA I ZAPOSLENI U DRUŠTVU MOGU ULAGATI SVOJA SREDSTVA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND KOJIM UPRAVLJA DRUŠTVO

  Član 19 .

  Članovi organa Društva i zaposleni u Društvu, kao i članovi organa i zaposleni u povezanom licu sa Društvom ravnopravni su u mogućnosti sticanja svojstva člana fonda i ostvarivanju svih prava i obaveza koja iz tog članstva proističu sa drugim licima koja po Zakonu mogu biti članovi fonda.

  Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu koristiti podatke koje dobijaju u obavljanju svojih poslova radi ulaganja u dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja Društvo.

  Društvo ne može svoje interese i interese zaposlenih i organa Društva, kao ni interese zaposlenih i organa povezanih lica stavljati ispred interesa članova fonda.

 • 6) NAČIN OBAVLJANJA ADMINISTRATIVNIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

  Član 20.

  Račun člana fonda vodi se na način i u skladu sa odredbama člana 9. ovih Pravila poslovanja.

  Račun dobrovoljnog penzijskog fonda koji organizuje i kojim upravlja Društvo otvara se i vodi u kastodi banci sa kojom Društvo ima zaključen ugovor o obavljanju kastodi usluga u skladu sa Zakonom.

  Poslovne knjige Društva i fonda vode se u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, i propisima Narodne banke Srbije.

  Društvo je dužno da odvojeno od svojih poslovnih knjiga, odnosno izveštaja, vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje za dobrovoljne penzijske fondove kojima upravlja.

  Društvo iskazuje stanje i promene imovine, neto imovine i obaveza, kao i rashode i prihode i utvrđuje rezultate poslovanja fonda prema sadržini pojedinih računa o kontnom okviru.

  Stanje i promene imovine, neto imovine i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja fonda evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u kontnom okviru, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

 • 7) KONTROLNE I SIGURNOSNE MERE ZA OBRADU PODATAKA I NJIHOVO ČUVANJE

  Član 21.

  Društvo u okviru jedinstvenog informacionog sistema vodi evidenciju :
  1) o ugovorima :
  -o članstvu (prema obvezniku uplate penzijskog doprinosa),
  -o penzijskim planovima,
  -za programirane isplate akumuliranih sredstava sa individualnih računa;
  2) o individualnim računima članova fonda,
  3) o neto vrednosti imovine fonda.

  Član 22.

  Društvo ima sistem informacione tehnologije za upravljanje i finansijsko praćenje rada fonda koje vodi administraciju fonda i omogućava sastavljanje izveštaja o individualnim računima kao i on line pristup informacijama o stanju tih računa.
  Sistem informacione tehnologije Društva je zaštićen od neovlašćenog pristupa podacima kontrolom pristupa preko dodele ovlašćenja i autorizacije korisnika.

  Sistem je zaštićen od pada, i to hardverskim rešenjima, pouzdanim sistemima za neprekidno napajanje rezervnim uređajima, vezama i električnim napajanjem lokalne mreže. Njegova pouzdanost podrazumeva kopiranje i skladištenje informacija i podataka (back-up) svakodnevno, i čuvanje podataka na 2 lokacije.

  Član 23.

  Održavanje informacionog sistem Društva obuhvata otklanjanje uzroka zastoja u radu sistema, analizu stanja sistema u slučaju sumnje na grešku ili neispravnosti u radu.

 • 8) SISTEM INTERNE KONTROLE

  Član 24.

  Interna kontrola se definiše kao proces, uveden od strane Direktora društva čiji je cilj da pruži informacije o:
  -Efektivnosti i efikasnosti poslovnih operacija;
  -Pouzdanosti finansijskih izveštaja;
  -Poštovanju zakonskih propisa i internih akata.

  Svaki pojedinac u Društvu je odgovoran za sprovođenje postupaka interne kontrole.

  Direktor Društva je odgovoran za uspostavljanje adekvatnog i efikasnog sistema interne kontrole kao i za njegovo funkcionisanje u kontinuitetu.

  Društvo postupke interne kontrole integriše u svoje svakodnevne poslove na svim organizacionim nivoima, a naročito:
  -Obaveštavanje direktora i lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima o obavljanju svih poslova iz delatnosti Društva;
  -Kontrolu rada svih organizacionih delova Društva – od najviših do najnižih;
  -Fizičku kontrolu;
  -Kontrolu održavanja rizika iz poslovanja Društva u utvrđenim granicama i preduzimanju mera u slučaju prekoračenja tih granica;
  -Kontrolu donošenja poslovnih odluka, a naročito kontrolu pridržavanja utvrđenih granica ovlašćenja;
  -Proveru i usklađivanje knjiženja poslovnih promena, kao i njihovog iskazivanja u računovodstvenim izveštajima Društva.

  Efikasno sprovođenje postupaka interne kontrole, Društvo kontinuirano prati na sledeći način:
  -Uključivanjem nadzora nad osnovim rizicima iz svog poslovanja u svakodnevne poslove,
  -Periodičnim procenjivanjem sprovođenja postupaka interne kontrole u okviru određenog segmenta poslovanja, koje vrše rukovodioci nadležni za tu oblast poslovanja,
  -Ocenom postupaka interne kontrole u celini i ocenom pojedinačnih postupaka i načina na koji se sprovode, a koje daje interni revizor Društva.

 • 9) MERE ZA SPREČAVANJE KONFLIKTA INTERESA I MERE ZA SPREČAVANJE KORIŠĆENJA IMOVINE KOJOM SE UPRAVLJA ZA SOPSTVENI RAČUN

  Član 25.

  Radi obezbeđivanja pravičnog i efikasnog poslovanja Društva, zaposleni su dužni da se pridržavaju Zakona i podzakonskih akata u svom poslovanju a u skladu sa pravilima sigurnog i dobrog poslovanja i poštuju načela etičkog kodeksa:
  1) Načelo zakonitosti -da poslovanje organizuju uz poštovanje svih zakonskih i podzakonskih propisa i akata. Ovo načelo obuhvata i zabranu obavljanja poslova kojima se zloupotrebljavaju povlašćene informacije.
  2) Načelo profesionalizma -da poslovanje obavljaju na profesionalan način koji stvara pozitivnu sliku o njegovoj firmi i profesiji, kao i da održavaju i unapređuju svoje profesionalno znanje. Ovo načelo obuhvata naročito pravila poslovanja koja se odnose na poslovanje sa članovima, kao i kontinuiranu edukaciju učesnika u poslovanju.
  3) Načelo poverljivosti -da obezbede poverljivost podataka o članu u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i drugim aktima .
  4) Načelo pouzdanosti, poštenja i fer odnosa -da svoje poslovanje obavljaju uz obezbeđenje odgovarajućeg stepena pouzdanosti i integriteta i da kontakte sa javnošću, članovima, zaposlenima obavljaju na način koji obezbeđuje pošteno i fer poslovanje. Ovo načelo naročito obuhvata poštovanje prioriteta interesa članova, zaštitu imovine članova, pružanje kompletnih i blagovremenih informacija kao i obaveštavanje članova o svim realnim i mogućim konfliktima interesa kako bi se obezbedilo fer i objektivno poslovanje sa istim.

  Član 26.

  Članovi organa Društva i zaposleni u Društvu ne smeju da preduzimaju radnje kojima se krše odredbe Zakona, odredbe ovih Pravila poslovanja o sukobu interesa Društva i članova, kao i odredbe o zabrani manipulativnog ponašanja i zabrani širenja neistinitih informacija.

  Zaposleni u Društvu ne smeju da učestvuju u širenju ili prenošenju glasina koje mogu uticati na kretanje ponude i tražnje na tržištu hartija od vrednosti i nekretnina.

  Zaposleni su dužni da finansijske i ostale važne informacije, koje su im dostupne zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao poverljive informacije, osim kada se njihovo objavljivanje predviđa zakonom i ovim pravilima.

 • 10) MERE ZA SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE PRIVILEGOVANIH INFORMACIJA

  Član 28.

  Zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju kao poslovnu tajnu informaciju koju dobiju u vezi sa obavljanjem njihovog posla, a koja još nije postala javna i koja bi mogla da utiče na cenu hartija od vrednosti.

  Društvo ne sme da trguje određenim hartijama od vrednosti ako poseduje privilegovane, i javnosti nedostupne informacije koje se odnose na te hartije od vrednosti.

 • 11) MEÐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I KLIJENATA

  Član 30.

  Član fonda, odnosno obveznik uplate ima pravo da podnese nadležnom organu Društva prigovor u slučaju da smatra da se Društvo ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora.

  Društvo je dužno da podnosiocu prigovora odgovori u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema prigovora. Član, odnosno obveznik uplate može prigovor podneti i Narodnoj banci Srbije ukoliko ne dobije zadovoljavajući odgovor u propisanom roku.

  Narodna banka Srbije razmatra prigovor, posreduje radi sprečavanja nastanka spora između podnosioca prigovora i Društva i štiti prava i interese tih lica.

 • 12) DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD DRUŠTVA

  Radno vreme
  Član 31.

  Radno vreme Društva je radnim danima od 9:00 do 17:00 časova.

  Za vreme vikenda, državnih i verskih praznika mogu se po potrebi organizovati dežurstva, o čemu će klijenti biti obavešteni preko web site ili oglasne table Društva. Izuzetno, direktor Društva može propisati i drukčije radno vreme u skladu sa zakonom, o čemu će članovi biti obavešteni preko web site ili oglasne table Društva.

  Odgovornost za štetu
  Član 32.

  Društvo je odgovorno članu za štetu koju je svojom krivicom pričinilo, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, odnosno ugovorom zaključenim sa članom, a koja nastane u pružanju usluga iz predmeta poslovanja Društva.

  Član 33.

  Članovi su, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, odgovorni Društvu za štetu koju prouzrokuju tom Društvu zbog netačnih podataka i dokumentacije koju su mu dostavili.

 • 13) PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 34.

  Inicijativu za izmenu, odnosno dopunu Pravila poslovanja i predlog tih izmena, odnosno dopuna ima Skupština i direktor Društva. Direktor Društva sastavlja predlog izmena i dopuna Pravila poslovanja i podnosi Skupštini Društva na usvajanje.

  Član 35.

  Skupština Društva donosi odluku o izmeni, odnosno dopuni ovih Pravila poslovanja, na način i po postupku koji je utvrđen za njihovo donošenje.

  Član 36.

  Društvo je dužno da, u skladu sa Zakonom, obavesti Narodnu banku Srbije o izmenama i dopunama Pravila poslovanja najmanje 30 dana pre početka njihove primene.

  Izmene i dopune Pravila poslovanja Društvo objavljuje na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli, najkasnije 30 dana pre početka njihove primene.

  Ova Pravila poslovanja stupaju na snagu danom donošenja.

  U Beogradu, 13.06.2016. godine.

  PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
  Petar Jovanović sr