PRAVILNIK O TARIFI

Na osnovu člana 18. Stav 1. tačka 1. Statuta RAIFFEISEN FUTURE a.d Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom., a u vezi sa članom 21., 22. i članom 23. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Sl. Glasnik RS“ br. 85/2005 i br. 31/2011.) i Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom („Sl. Glasnik RS“ br. 60/2011.i 77/2017), Skupština RAIFFEISEN FUTURE a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim
penzijskim fondom, donosi 15.11.2017. godine:

 

PRAVILNIK O TARIFI
RAIFFEISEN FUTURE a.d. BEOGRAD
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
za „Raiffeisen FUTURE“DPF

 • OPŠTE ODREDBE

  Član 1.

  Ovim Pravilnikom bliže se uređuju naknade i troškovi RAIFFEISEN FUTURE a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu „Društvo“) za „Raiffeisen FUTURE“DPF (u daljem tekstu „Fond“)

  Član 2.

  Društvo ima pravo da naplaćuje sledeće naknade:

  1. naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa
  2. naknada za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
  3. naknada za prenos sredstava sa individualnog računa člana fonda

  Naknade se obračunavaju na dve decimale .

 • NAKNADA PRILIKOM UPLATA PENZIJSKIH DOPRINOSA

  Član 3.

  Naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa predstavlja naknadu za usluge Društva, obračunava se po stopi od 2,7% od vrednosti izvršenih uplata. Ova naknada se od Fonda naplaćuje posle uplate penzijskih doprinosa.
  Izuzetno od stava 1. ovog člana naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica u iznosu od:
  50.000,00 dinara do 99.999,99dinara obračunava se po stopi od 2,0% od vrednosti izvršene uplate
  100.000,00 dinara do 199.999,99 dinara obračunava se po stopi od 1,5% od vrednosti izvršene uplate
  200.000,00 dinara do 399.999,99 dinara obračunava se po stopi od 1,0% od vrednosti izvršene uplate
  400.000,00 dinara i više obračunava se po stopi od 0,5% od vrednosti izvršene uplate.

  Za članove penzijskog plana naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa obračunava se po stopi od 2,7% vrednosti izvršenih uplata koje je organizator penzijskog plana uplatio za sve članove tog plana.
  Ova naknada se od Fonda naplaćuje posle uplate penzijskih doprinosa u skladu sa ugovorom o penzijskom planu.
  Društvo ima diskreciono pravo da ugovorom o penzijskom planu definiše naknadu u nižem iznosu

 • NAKNADA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM

  Član 5.

  Naknada za prenos sredstava sa individualnog računa člana Fonda u drugi dobrovoljni penzijski fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje, predstavlja naknadu za stvarne troškove prenosa i obračunava se kao umanjenje tih sredstava za iznos stvarnih troškova.
  Ne naplaćuje se naknada za prenos sredstava sa individualnog računa člana Fonda u dobrovoljni penzijski fond „Raiffeisen EURO FUTURE“.

 • TROŠKOVI

  Član 6.

  Pored naknada iz člana 2 ovog Pravilnika, Društvo članovima Fonda naplaćuje i troškove u vezi s kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti u koje se ulaže imovina Fonda: troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, organizatora tržišta, poreske obaveze i troškove tekućeg održavanja nepokretnosti.
  Član Fonda je u obavezi da Društvu nadoknadi troškove u vezi sa dodatnim zahtevima koji se odnose na način i rokove obaveštavanja o stanju na individualnom računu.
  Član Fonda nije u obavezi da nadoknadi troškove redovnog godišnjeg obaveštavanja o stanju na individualnom računu.

 • ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 7.

  Izmene i dopune ovog Pravilnika Društvo dostavlja Narodnoj banci Srbije i iste objavljuje na internet stranici Društva.
  Ako se izmenama i dopunama ovog Pravilnika povećava naknada za upravljanje Fondom, naknada za prenos sredstava sa individualnog računa člana Fonda neće se naplaćivati članu Fonda na koga se te izmene odnose, u periodu do početka primene povećane naknade.

  Član 8.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 01.01.2018. godine.

   

  U Beogradu, 15.11.2017. godine
  PREDSEDNIK SKUPŠTINE
  Petar Jovanović
  sr